pexels-photo-355296
صفحه اصلی » ارزیابی پیشرفت تحصیلی-تربیتی

ارزیابی پیشرفت تحصیلی-تربیتی

اهداف ارزشیابی تحصیلی – تربیتی در دورة ابتدایی با توجه به اهداف دوره و اصول حاکم بر ارزشیابی پیشفرفت تحصیلی، از طریق جمع‌آوری، طبقه بندی، تحلیل و تفسیر اطلاعات برای تشریح وضعیت تلاش، پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان در کلاس، مدرسه و خارج از آن(نظام مکمل و فوق برنامه) با اهداف زیر انجام می‌گیرد:
۱) اصلاح، بهبود و ارتقاء فرایند یاددهی-یادگیری از طریق افزایش تعامل موثر و سازنده بین معلم و دانش آموز.
۲) شناسایی و پرورش استعدادها، توانایی‌ها و علایق دانش‌آموزان با تکیه بر استعدادهای برتر هر یک از آنان.
۳) توجه و کمک به رشد متعادل و همه جانبه شخصیت دانش آموزان.
۴) آگاه ساختن دانش‌آموز و اولیاء وی از فرایند پیشرفت تحصیلی – تربیتی و جلب مشارکت آنان برای بهبود عملکرد دانش آموز.
۵) ایجاد زمینه مناسب به منظور تقویت انگیزه یادگیری و پرورش استعداد های برتر دانش آموزان از جمله خلاقیت و نوآوری و ایجاد خود ارزیابی در دانش آموزان.
۶) تصمیم گیری در مورد ارتقاء دانش آموزان به پایه بالاتر با حصول اطمینان از میزان تحقق اهداف آموزشی – تربیتی در چارچوب مقررات مربوط.
۷) تولید اطلاعات برای ارزیابی، اصلاح و تقویت برنامه ها و روش های آموزش و تربیتی.
ارزیابی پیشرفت تحصیلی– تربیتی در دورة ابتدایی به صورت تکوینی در طول سال تحصیلی بر اساس اهداف برنامة درسی هر پایه انجام می پذیرد. در این ارزشیابی، معلم و مربی با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله آزمون‌های عملکردی، پوشه کار ، مشاهدات، درس پژوهی و پروژه، اطلاعات لازم را در زمینه فعالیت های داخل و خارج از کلاس و مدرسه از دانش آموزان اعم از فردی یا گروهی جمع آوری می کند، تا بازخورد به موقع و مناسب را به ایشان ارائه نماید.
در همین راستا، ارزیابی پیشرفت تحصیلی-تربیتی دانش آموزان بصورت منظم، مستمر و هدفمند با رعایت دستورالعمل های مربوطه انجام می گیرد.