pexels-photo-355296
صفحه اصلی » واحد سنجش و آزمون

واحد سنجش و آزمون

واحد سنجش و آزمون موسسه با هدف برگزاری آزمون های مستمر داخلی (هفتگی، دو هفتگی و ماهانه) و سراسری (کانگورو و …) بصورت حضوری و غیرحضوری (آنلاین) فعالیت می نماید. هدف از برگزاری آزمون های متعدد حصول اطمینان از تحقق اهداف آموزشی و شناسایی نقاط قوت و ضعف بوده که در سه سطح به شرح زیر برگزار و نتایج به طور مرتب به اولیای محترم اطلاع رسانی می شود:
• آزمون‌های کلاسی: برای سنجش میزان یادگیری خرده‌ مطالب فراگیری شده بصورت هفتگی برگزار می شود.
• آزمون‌های دو هفتگی: برای سنجش مجموع مطالب فراگیری شده و میزان به خاطرسپاری مطالب برگزار می شود.
• آزمون‌های ماهانه: آزمون جامعی است که کلیه مباحث فراگیری شده در طول آن ماه را در بر می‌گیرد. نمرات کسب شده در این آزمون بخش مهمی از نمره مستمر کارنامه خواهد بود.
• آزمون‌های سراسری: برای سنجش عملکرد دانش‌آموزان مدرسه در مقایسه با عملکرد سایر دانش‌آموزان و از طریق یکی از آزمون‌های معتبر مانند اندیشمند، کانگورو و یا … اجرا می شود.