pexels-photo-355296
صفحه اصلی » واحد برنامه ریزی، تحقیق و توسعه

واحد برنامه ریزی، تحقیق و توسعه

وظیفه اصلی واحد برنامه ریزی و تحقیق و توسعه موسسه عبارت است از:

استقرار نظام متعالی یاددهی-یادگیری از طریق تهیه و تدوین برنامه جامع آموزشی در چارچوب مفاد مندرج در برنامه درسی ملی و غنی سازی برنامه ها و تعمیق یادگیری دانش آموزان با تعریف برنامه ها و فعالیت های پرورشی، ورزشی، مکمل و فوق برنامه متناسب با نیازها، استعدادها و علائق دانش آموزان، توام با بکارگیری فناوری های نوین آموزشی، روش های نوین تدریس، سنجش و ارزشیابی به منظور ایجاد محیط آموزشی پرنشاط، پویا و تعالی بخش؛ مملو از فرصت های مناسب برای کسب تجربه دانش آموزان در درون و بیرون مدرسه و کاربرد آموخته ها در زندگی.