pexels-photo-355296
صفحه اصلی » واحد ارزیابی و کنترل کیفیت خدمات

واحد ارزیابی و کنترل کیفیت خدمات

وظایف و مسئولیت های اصلی واحد ارزیابی و کنترل کیفیت خدمات موسسه عبارت است از:

• استقرار نظام ارزیابی و بهره گیری از ابزارهای مناسب جهت نظارت و ارزیابی نحوه اجرای برنامه ها و فعالیت ها
• ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی (بهره وری)