pexels-photo-355296
صفحه اصلی » واحد آموزش های تکمیلی و فوق برنامه

واحد آموزش های تکمیلی و فوق برنامه

• گروه آموزش زبان و ارتباطات

جهت غنی سازی اوقات و فراهم آوردن فرصت مناسب برای رشد مهارت های زبانی و ارتباطی دانش آموزان، کلاس های آموزش زبان و ارتباطات در قالب فوق برنامه و با اهداف پرورشی مشخص و بمنظور کسب مهارت های پرکاربرد با استفاده از منابع آموزشی استاندارد بصورت منظم و مستمر در طول سالتحصیلی برگزار می شود.

• گروه آموزش کامپیوتر و ICT

جهت غنی سازی اوقات و فراهم آوردن فرصت مناسب برای رشد مهارت های کامپیوتری دانش آموزان، کلاس های آموزش کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب فوق برنامه و با اهداف پرورشی مشخص و بمنظور کسب مهارت های پرکاربرد با استفاده از منابع آموزشی استاندارد بصورت منظم و مستمر در طول سالتحصیلی برگزار می شود.

• گروه آموزش هنر و خلاقیت

جهت غنی سازی اوقات و فراهم آوردن فرصت مناسب برای پرورش استعدادهای هنری و خلاقیت دانش آموزان، کلاس های آموزش هنر و خلاقیت (نقاشی، زیبانویسی، شعر و سرود و …) در قالب فوق برنامه و با اهداف پرورشی مشخص بصورت منظم و مستمر در طول سالتحصیلی برگزار می شود.

• گروه ورزش و تمرکز

جهت غنی سازی اوقات و فراهم آوردن فرصت مناسب برای آماده سازی جسمانی و شادابی و سلامت دانش آموزان، کلاس های ورزش و تمرکز (آمادگی جسمانی، ووشو، شطرنج، شنا و …) در قالب فوق برنامه و با اهداف پرورشی مشخص بصورت منظم و مستمر در طول سالتحصیلی برگزار می شود.

• گروه آموزش شهروندی

جهت غنی سازی اوقات و فراهم آوردن فرصت مناسب برای رشد شخصیت و مهارت های اجتماعی و زندگی دانش آموزان، کلاس های تربیت شهروند خوب در قالب فوق برنامه و با اهداف پرورشی مشخص و بمنظور کسب مهارت های پرکاربرد با استفاده از منابع آموزشی استاندارد بصورت منظم و مستمر در طول سالتحصیلی برگزار می شود.