pexels-photo-3552961
صفحه اصلی » دوره های آموزش شهروند خوب

دوره های آموزش شهروند خوب

امروزه، آموزش شهروندی و پرورش شخصیت از جمله ضروریات مورد نیاز بشر در قرن ۲۱ محسوب می شود و جدا سازی این موضوع از برنامه های تعلیم و تربیت امری تقریبا محال و غیر ممکن است. مسئولیت اصلی رشد شخصیت و تقویت مهارت های شهروندی در کودکان در وهله اول به عهده والدین و خانواده هاست. اما مهد کودک ها و مدارس نیز نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای را در این زمینه بازی می کنند. مدارس و مراکز آموزشی بطور مستقیم و غیر مستقیم در امر انتقال و آموزش ارزش ها، آداب، رسوم و شعائر فرهنگی و اجتماعی و همچنین شکل دهی نوع نگاه دانش آموزان به خصوصیات رفتار خوب و ویژگی های رفتاری شهروند خوب دخیل هستند. مدارس به دانش آموزان کمک می کنند تا با مسئولیت مدنی (Civic Responsibility) یا مسئولیت های شهروندی آشنا شوند؛ نگرش مثبت، سالم و سازنده نسبت به خود و دیگران داشته باشند و یادگیری مداوم (lifelong Learning) را به عنوان ارزش تلقی نموده و به آن پایند باشند.
اغلب افراد جامعه به غلط تصور می کنند که یادگیری صرفا در کسب دانش و مهارت های تحصیلی خلاصه می شود. در حالی که آموزش شهروندی و پرورش شخصیت پایه و اساس یادگیری را شکل می دهد. اهمیت این موضوع تا آنجاست که در مدارس کشورهای توسعه یافته، برنامه های آموزش شهروندی و پرورش شخصیت به بخشی از برنامه درسی تبدیل شده است. برنامه های آموزشی بایستی این فرصت را برای دانش آموزان فراهم آورد که بتوانند:
• با حقوق، وظایف و مسئولیت های شهروندی آشنا شوند.
• از ارزش های مشترک جامعه آگاهی داشته باشند و به تفاوت های فرهنگی احترام بگذارند.
• ویژگی های شخصیتی مناسب و قابل قبولی را از خود به نمایش بگذارند، مثل احترام، صداقت، انصاف، عدالت، وفاداری، شجاعت و …
بدون شک، آموزش شهروندی و پرورش شخصیت تنها راهی است که ما را برای رسیدن به این اهداف یاری خواهد کرد. ماهیت، نوع، محتوی و روش ارائه این آموزش ها به گونه ای است که باعث ایجاد، پرورش و نهادینه شدن خصوصیات رفتاری خوب همچون ادب، نزاکت، رفتار اخلاقی و … شده و ضمن تقویت مهارت های خودکنترلی و خود مدیریتی، زمینه را برای بهبود نگرش فردی فراهم می آورد. این ها همان خصوصیاتی هستند که از دید جامعه به عنوان ارزش پنداشته می شوند و انتظار می رود این خصوصیات در رفتار همه اعضای جامعه در موقعیت های مختلف نمود پیدا کند. ویژگی ها و خصوصیاتی همچون احترام، مسئولیت پذیری، انصاف، عدالت، همدردی، خویشتنداری و … که هیچ حد و مرزی ندارند و تمامی مرزهای دینی، فرهنگی و اجتماعی را پشت سر می گذارند، از جمله ارزش های اصلی و خصوصیات منحصر به فرد جوامع انسانی و مدنی محسوب می شوند. آموزش شهروندی و پرورش شخصیت کوشش می کند که بصورت مستقیم، هدفمند، متمرکز و سیستماتیک و همچنین از طریق تشویق، تمرین و تکرار آگاهانه ارزش ها و خصوصیات مذکور در امورات روزمره زندگی، زمینه را برای رشد و پرورش آن ها در کودکان فراهم آورد.
مدارس همگام و همسو با والدین و سایر اعضای جمعه نقش مهم و سازنده ای را در الگوسازی، تقویت و پرورش ارزش ها و در نتیجه پرورش و آماده سازی دانش آموزان برای تبدیل شدن به شهروندان متعهد، مسئولیت پذیر و پاسخگو بازی می کنند.
در همین راستا و به منظور غنی سازی اوقات و فراهم آوردن فرصت مناسب برای رشد شخصیت و مهارت های اجتماعی و زندگی دانش آموزان، کلاس های تربیت شهروند خوب در قالب فوق برنامه و با اهداف پرورشی مشخص و بمنظور کسب مهارت های پرکاربرد با استفاده از منابع آموزشی استاندارد بصورت منظم و مستمر در طول سالتحصیلی برگزار می شود.

 

ثبت نام

سال تحصیلی 1400-1399